Jakie mamy prawa a jakie obowiązki ma podatnik w Polsce?

Posted by on mar 11, 2014 in | 0 comments

Ministerstwo Finansów ustanawia najważniejsze prawa i obowiązki każdego podatnika. Ich wiedza może usprawnić wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych, rozliczenie pitu i monitorowanie, czy prawa nie są nadmiernie wykorzystywane i czego wolno oczekiwać od urzędu skarbowego. 

Obowiązki

Podatnik posiada jeszcze obowiązki wobec urzędu skarbowego. Mają one pomóc w odpowiednim oraz terminowym rozliczeniu, jako iż dobry pit to zasada dobrego oraz szybkiego załatwienia sprawy.

Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym

Osoby prawne mają obowiązek posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Żeby go dostać muszą zdać zgłoszenie identyfikacyjne na specjalnym formularzu. Osoby fizyczne mogą posługiwać się przy rozliczeniach jedynie numerem PESEL. Nie muszą się one nigdzie rejestrować.

Obowiązek przestrzegania terminów płatności

Terminowe opłacanie podatków jest jednym z najważniejszych obowiązków podatnika. Daty ostateczne różnią się w współzależności od sposobu powstania zobowiązania skarbowego oraz typu podatku. W wypadku przekroczenia terminu, bez poinformowania płatnika, naliczane są odsetki za zwłokę.

Obowiązek przechowywania dokumentacji

Do momentu skończenia się terminu przedawnienia (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął czas płatności podatku), obywatel posiada obowiązek przechowywać wszelkie dokumenty podatkowe (rachunki, faktury, księgi podatkowe itp.).

Obowiązek zawiadamiania organu o zmianie adresu

Każda zmiana adresu w postępowaniu skarbowym ukończenia terminu zgłoszona do urzędu. W wypadku wyjazdu za granicę na moment co najmniej dwóch miesięcy, należy wybrać pełnomocnika ds. doręczeń. Jeśli zmiana adresu nie zostanie zgłoszona, przesyłki zakłada się za doręczone pod stary adres.

Inne obowiązki podatnika:

a)      Opłata skarbowa

b)      Obowiązek stawiania się na wezwanie urzędu

c)      Obowiązki w trakcie kontroli podatkowej (wyjaśnienia, udostępnianie dokumentów)

Prawa

Niżej wyróżnione są prawa podatnika wraz z niewielkim wyjaśnieniem. Czekający pit do wypełnienia wcale nie musi wywoływać negatywnych skojarzeń, kiedy zaznajomimy się z przysługującymi nam prawami.

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

Jeśli pokryty został nienależny podatek albo w wysokości większej niż obowiązkowa (także w przypadku zaliczek na podatek) podatnikowi, po zmniejszeniu ewentualnych zaległości skarbowych, przypada zwrot należnych pieniędzy z przepłaconych pitów. Zwracane są one na podane konto bankowe albo w przypadku braku jego posiadania – w gotówce. Jeśli jest ona przesłana przekazem pocztowym, od jej wartości wyliczany jest koszt wysyłki.

Prawo do korekty deklaracji

W wypadku popełnienia pomyłki w wypełnianej deklaracji i jeśli pit do druku już poszedł i został przesłany do urzędu, wolno dokonać korekty. Takie uprawnienie jest natomiast zawieszone, jeśli przeciw podatnikowi trwa postępowanie podatkowe albo przechodzi on kontrolę podatkową. Żeby skorygować błąd należy złożyć korygującą deklarację oraz uzasadnienie przyczyn dokonywanej korekty.

Prawo do żądania zaświadczenia

Jeśli obywatel potrzebuje oficjalnego potwierdzenia pewnych zjawisk bądź stanu prawnego, urzędnik na jego żądanie, w przeciągu 7 dni ma obowiązek wystawić takie zaświadczenie.

Prawo do ochrony danych

Wszelkie dane podane w deklaracjach fiskalnych dodatkowo we wszelkich pozostałych materiałach i informacjach składanych do urzędu skarbowego, gdy np. pity 2013, są objęte tajemnicą skarbową.

Prawo do terminowego załatwienia sprawy przez urząd

Przywilejem  obywatela jest oczekiwanie, że jego sprawa zostanie uwzględniona bez zbędnej zwłoki. Urząd ma czas na wykonanie jej do miesiąca, chyba że rzecz jest bardziej trudna - to do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W wypadku, kiedy kwestia nie zostanie rozpatrzona w czasie, organ ma obowiązek powiadomić płatnika wraz z podaniem przyczyny niedotrzymania czasu oraz obietnicą spełnienia zobowiązania w nowym terminie.

Inne prawa podatnika to:

a)      Prawo do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

b)      Prawo do zaskarżenia postanowienia

c)      Prawo do pisemnej interpretacji

d)      Prawo do ustanowienia pełnomocnika do podpisania zeznania (deklaracji)

e)      Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

f)       Prawo do przywrócenia terminów procesowych

g)      Prawo do zaskarżenia decyzji

h)      Prawo do wzruszenia ostatecznej decyzji

i)        Prawdo do wystąpienia o zwrot kosztów postępowania

j)        Prawa w zakresie kontroli podatkowej

Poznaj prawa i obowiązki podatnika w Polsce. Nie bój się rozliczać z podatku online - masz na to czas do końca kwietnia 2014 roku.

Zobacz też! program pit 38

Formularz pit 36 program PIT pit 2014 odliczenia podatkowe PIT 36 pit online PITy pit 2013 podatki Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>